Đồng nai thay đổi hệ số giá đất

Chuyên mục: Tin tức Ngày đăng:18/04/2020

Đồng nai thay đổi hệ số giá đất

Ngày 30/03/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm: Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND)

Điều 1. Phạm vi, dối tương áp dụng hệ số diều chinh giá đất

1. Phạm vị áp dụng: theo quy định cùa pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đât cụ thê.
b) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ ệia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đắt có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
c) Các cơ quan, tồ chức, đơn vị quàn lý, sử dụng tài sản công.
d) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đắt

Hệ số điều chinh giá dất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp áp dụng năm 2020 là bằng 1.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiên

1. Sờ Tài chính, Sờ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Hàng nãm phối hợp với các Sở, ngành và ùy ban nhân dân các huyện và thành phô đê trình UBND tình ban hành hệ sô điều chỉnh giá đât cho phù hợp với tình hình thực tê.
2. Cục Thuế tinh, Chi cục Thuế các huyện và thành phố có trách nhiệm: Căn cứ hệ số điều chinh giá đất quy dịnh tại Quỵết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Tài chính, Chi cục Thuế, ủy ban nhân dân phường, xà, thị trấn phối hợp với các cơ quan có liên quan ờ huyện, thành phô thực hiện việc xác định và thu nộp tiên sừ dụng đât, tiên thuê dất theo Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan;
b) Kiểm tra và xừ lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiêu nại, tô cáo có liên quan đên việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.


0981.467.967